TERMES DE CONTRACTACIÓ

TERMES DE CONTRACTACIÓ DE REGALUNIC.COM

El present text constitueix el CONTRACTE pel qual es regirà la relació entre  regalunic.com (Montserrat Xiqués Hernández, amb D.N.I. 77614215-W i domicili Rda. Dr. Anglès, 66 Bis, Esc. A, 3r 3a, 08360-Canet de Mar) i Vostè (el CLIENT), en adquirir productes i/o serveis través del lloc web regalunic.com.

Llegeixi’l atentament, doncs, en ell s’hi regulen la contractació de productes i/o serveis a través del web, els drets i obligacions d’ambdues parts i la informació dels tràmits del procés de compra, entre d’altres qüestions.

Hi trobarà un primer apartat referent a les Condicions Generals i un segon per les Condicions Particulars.

1. CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals de Contractació de regalunic.com compleixen amb l’establert en la Llei de Serveis de Societat de la Informació i la resta de legislació vigent en la matèria.

Aquestes Condicions Generals són d’obligat compliment per a ambdues parts. El CLIENT quedarà vinculat a totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals sense cap tipus de reserva en contractar productes i/o serveis  a través de regalunic.com, sent la seva obligació i responsabilitat llegir-les prèviament.  Si no està conforme amb les mateixes, no segueixi endavant amb el procés de contractació, ja que tals condicions li seran aplicables en tot cas.

Primera.- Horari d’atenció al client i contacte de regalunic.com

Es posa a la disposició del CLIENT un servei de comunicació, suport i assistència per a la resolució de qualsevol dubte sobre el funcionament del web, el procés de compra, disseny i elaboració o els productes i/o serveis, a través del correu electrònic info@regalunic.com i del formulari  de contacte del web: www.regalunic.com al que pot accedir prement aquí.

També pot adreçar-se al servei d’atenció al client telefònicament, de dilluns a divendres: 9:30h – 12:00h, al tel.: 654 142 494. O bé via skype en el mateix horari.

Segona.- Dades de caràcter personal

Per a l’accés als productes i serveis oferts al lloc web regalunic.com  cal recopilar dades de caràcter personal de l’usuari. S’entén que, en completar i enviar el formulari incorporat en el lloc web, l’usuari facilita les seves dades personals lliurement i voluntàriament i consent i autoritza expressament que regalunic.com les reculli i les tracti automatitzadament ja que són necessàries per dur a terme les finalitats i els objectius que es detallen a l’avís legal, la Política de Privacitat i els Termes i Condicions de contractació.

Regalunic.com manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari seran tractades d’acord amb les disposicions normatives vigents en la matèria i tenint en compte les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin.

Les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran protegides d’acord amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, especialment, les esmentades en l’apartat anterior.

Mitjançant la indicació, la facilitació o la introducció de les seves dades, i d’acord amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, l’usuari dóna el seu consentiment inequívoc a regalunic.com perquè procedeixi, d’acord amb les finalitats esmentades, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén per a la cessió de les dades d’acord i en estricte compliment de les facultats concedides en virtut de la legislació aplicable.

L’accés a les dades personals dels usuaris serà efectuat per personal autoritzat i subjecte a una obligació de secret, i es tractaran d’acord amb la LOPD 15/1999 així com d’acord amb el Reial decret 1702/2007 en el seu desenvolupament. Aquestes dades no es podran utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades.

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si escau, de cancel·lació comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades al correu electrònic admin@regalunic.com.

Per a més informació pot veure l’Avís legal i la Política de Privacitat de regalunic.com en el següent enllaç.

Tercera.- Entrada en vigor

D’acord amb l’article 23 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes signats per via electrònica seran plenament efectius i estaran previstos per a l’ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Aquestes condicions de contractació estan a disposició de tots els clients de regalunic.com de manera lliure i gratuïta.

L’accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el client tingui per a la seva connexió a Internet.

Tots i cadascun dels projectes oferts estan degudament descrits en el seu pressupost, l’elaboració del qual no suposarà cap cost al client, i es facilitarà mitjançant correu electrònic.

Es considera que la compra es fa efectiva en el moment en què el client faci l’ingrés de l’import total del projecte estipulat en el pressupost, en el número de compte facilitat en el mateix. En aquest moment, s’entén que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposa, juntament amb l’acceptació expressa final de les condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del client final d’acceptar les condicions generals de contractació.

Regalunic.com, com a prestador de serveis, emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitzarà el contracte, al qual l’usuari podrà accedir mitjançant l’arxiu adjunt que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació que podrà ser imprès.

L’idioma en què es tramitarà el procediment de contractació i en el qual es formalitzarà el contracte serà el català, el castellà o l’anglès segons l’idioma que esculli l’usuari, sense perjudici del compliment de les obligacions derivades de la normativa en matèria de política lingüística i de protecció dels consumidors i els usuaris de les diferents comunitats autònomes espanyoles.

Quarta.- Procés de contractació i realització del projecte

Els passos en el procés de contractació i realització del projecte es detallen a continuació:

I. Presa de contacte. Omplint el formulari de contacte de regalunic.com li serà sol·licitada la confirmació i acceptació de l’Avís legal i de la Política de Privacitat les Condicions de contractació de regalunic.com. Al costat de la casella d’acceptació veurà un enllaç des del qual podrà accedir al text complet dels mateixos. Recordi que en prémer aquest botó n’implicarà la seva acceptació, quedant vinculat i obligat als mateixos.

II. Assessorament. Escoltem la seva necessitat per saber què li agradaria regalar, a qui i el motiu. Tenim un ampli catàleg de propostes i suggeriments per ajudar-lo a decidir per quin serà el regal ideal. També l’assessorem en materials, productes, formes d’entrega, etc.

III. Disseny del projecte i Pressupost. Un cop s’ha perfilat el projecte el dissenyem i li expliquem. Li donem el pressupost sense compromís, on s’especificarà el temps i la forma d’elaboració, els materials emprats, l’import i la forma de pagament i  el temps de lliurament i mitjà d’enviament.

IV. Acceptació o rebuig del pressupost i abonament del seu import mitjançant transferència bancària.

V. Entrega de material personal si s’escau. En cas de ser acceptat, únicament caldrà que el client entregui el material que vulgui per afegir les vivències, fotografies, dedicatòries o qualsevol detall que faci més entranyable el projecte. Per això, es procura una comunicació fluida mitjançant telèfon, e-mail o skype. Regalunic.com vetlla per la seguretat i confidencialitat de la comunicació i el tractament de dades.

VI. Elaboració del regal. Durant l’elaboració, se’l mantindrà informat del procés i el termini d’entrega.

VII. Enviament i entrega.

Cinquena.- Condicions de Prestació del servei

1) Si les circumstàncies ho exigeixen, regalunic.com es reserva el dret de modificar les dates, el projecte o els materials anunciats, així com de decretar la suspensió del servei.

2) Una vegada acceptat el pressupost del projecte, no es podrà canviar ni retornar-ne l’import, excepte per cancel·lació del servei, cas en què regalunic.com es compromet a la devolució de l’import del projecte.

3) Els usuaris que contractin el servei objecte del present contracte hauran de ser persones físiques majors de 18 anys. No es prestaran serveis a menors de 18 anys sense que aquests estiguin acompanyats per persones majors d’edat.

4) Regalunic.com es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual dels projectes.

5) Regalunic.com es reserva el dret d’admissió, vetllant en tot moment per la qualitat del servei i la bona intencionalitat del projecte.

Sisena.- Tarifes i forma de pagament

Les tarifes dels projectes s’expressaran en euros i inclouran l’IVA corresponent. El preu del projecte se sabrà amb anterioritat al pagament mitjançant el redactat d’un pressupost i entrega per correu electrònic. El pressupost no implicarà cap cost d’elaboració ni compromís d’acceptació.

El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat en el pressupost del projecte, tot indicant la referència assignada en el pressupost a la transferència per tal de poder identificar l’ingrés.

(Tingui en compte que les transferències entre diferents entitats bancàries triguen 48 hores a fer-se efectives. Per aquest motiu pot retardar-se el lliurament de la comanda. Els temps de lliurament que li donem s’aplicarien una vegada confirmat el pagament.)

La compra serà efectiva per regalunic.com un cop rebi la confirmació de la transferència per part de l’entitat bancària. En aquest moment regalunic.com comunicarà al client que l’abonament ha estat efectiu i que s’inicia l’elaboració del projecte.

Si el procés de compra s’interromp per qualsevol motiu o si l’import satisfet no arriba a la quantitat corresponent, regalunic.com suspendrà el procés informant-ne al client.

Atenent a les característiques úniques i exclusives de cada projecte i els marcats trets personalitzats, el pagament de l’import total del projecte és imprescindible per a que se n’iniciï la seva elaboració (veure condicions particulars).

Setena. Termini de lliurament

Regalunic.com informarà en el redactat del pressupost el termini per a l’elaboració del projecte. En funció de la seva complexitat, el volum de la demanda i la necessitat del client es procurarà un termini satisfactori per ambdues parts, prioritzant la qualitat del servei.

Vuitena.- Enviament i entrega

Regalunic assumeix els costos d’enviament i decidirà per cada projecte la forma i el mitjà adients de fer arribar al client el producte, tenint en compte les característiques, el volum i la delicadesa del producte final.

Novena.- Factura

En les dades que li sol·licitem per a l’elaboració del pressupost no s’inclou el NIF/CIF o NIE. Si desitja factura pot comunicar-ho a l’adreça admin@regalunic.com.

Desena.- Reclamacions

Regalunic i l’usuari es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament del present Contracte, prèviament a acudir a la jurisdicció contemplada.

Disposició de fulls de reclamació: En el cas que ambdues parts no arribessin a un acord, regalunic.com posarà a la seva disposició els fulls oficials de reclamació o bé clicant en aquest enllaç o bé si així ho sol·licités al correu electrònic admin@regalunic.

Mediació de consum: D’acord amb l’article 2 del Decret 98/2014 de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, la mediació de consum és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els empresaris o empresàries promouen l’obtenció d’una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d’una persona mediadora formada en mediació que actua de manera imparcial, experta i neutral.

L’article 132-2 de la Llei 22/2010 del 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya i el Decret 98/2014 de 8 de juliol sobre el procediment de mediació en les relacions de consum (arts. 5 al 10)  estableixen que els principis de la mediació son la voluntarietat, la imparcialitat, la confidencialitat i la bona fe, la universalitat, la territorialitat i la transparència.

Regalunic.com d’acord amb el principi de voluntarietat i la bona fe, i en cas de conflicte entre les parts, s’acolliria a la mediació.

Adhesió a la Junta Arbitral: L’adhesió de regalunic.com al sistema arbitral de consum és un signe de compromís i una garantia de qualitat afegida dels seus productes i serveis envers els clients. L’adhesió es fa patent per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió.

Onzena. Registre de venda a distància

Regalunic.com consta al Registre de vendes a distància per reforçar la qualitat del servei i la confiança dels clients. Compta amb un certificat acreditatiu de tal registre.

Dotzena.- Servei post-venda

Regalunic compta amb un servei de reparació, ampliació, adaptació i complementació dels seus productes. Per accedir a aquest servei cal que es posi en contacte amb el taller omplint el formulari de contacte del web www.regalunic.com, enviant correu electrònic a info@regalunic.com o bé trucant de dilluns a divendres de 9:30h a 12:00h al tel.: 658 142 494.

Tretzena.- Responsabilitats

És obligació de  que els continguts, les dades o les informacions respecte als projectes oferts en el web regalunic.com siguin fiables, vertaderes i exactes. Regalunic es fa responsable dels preus i de les característiques que s’hi anuncien.

Tots els productes oferts compten amb els terminis de garantia legalment reconeguts. Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d’aquest contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions o pretén obstaculitzar-ne el compliment per part de l’altra, aquella part generarà el dret de l’altra a reclamar una indemnització per danys i perjudicis, tant per dany emergent com per lucre cessant segons la legislació vigent.

En cas d’indisponibilitat del producte o d’impossibilitat de lliurament per força major, per robatori o per pèrdua de les dades facilitades pel client, regalunic.com no en serà responsable.

Regalunic.com posarà tots els esforços comercials i tècnics al seu abast per mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web. Tanmateix, aquesta obligació no s’aplicarà per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment que sigui provocada per:

– Inactivitat temporal del lloc web deguda a l’actualització i/o al manteniment tècnic.

Causes alienes al control per part de regalunic.com com força major, problemes d’accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web, accions o omissions de tercers, etc.

Sempre que els casos als quals s’ha fet referència siguin aliens al control i a la diligència del titular, no hi haurà lloc a indemnització de  al client per lucre cessant, danys o perjudicis. Posat cas de tancament o de suspensió del lloc web per causes alienes a l’actuació de les parts, s’informarà puntualment al client del trasllat del servei a un nou domini, amb l’única modificació de les estipulacions d’aquest contracte pel que fa al domini en què la plataforma roman activa.

Catorzena.- Autorització

D’ésser acceptat el present pressupost, el client autoritza, a poder mencionar i mostrar a la seva web el projecte realitzat.

El client presta el seu consentiment perquè la seva imatge pugui ser gravada o reproduïda durant el procés d’elaboració del projecte per a assegurar-ne la veracitat i la totalitat del seu contingut o bé en acabar per a finalitats comercials o promocionals de regalunic.com.

Quinzena.- Modificacions

Regalunic.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, aquests Termes i Condicions per adaptar-los a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o a les pràctiques de l’economia o del sector, sense deixar de tenir en compte en tot moment els interessos legítims dels usuaris. Tot això sense perjudici de la no afectació dels canvis als contractes ja subscrits, doncs sempre es respectaran i aplicaran el preu i les condicions que estaven establertes al moment en què Vostè va realitzar la comanda.

L’usuari haurà de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de si s’han modificat o canviat des de l’última actualització.

Setzena.- Normativa aplicable

La prestació de serveis de regalunic.com a través de la seva pàgina web es regirà i s’interpretarà d’acord amb el que estableixen els Termes i Condicions Generals i Particulars establerts per a tals efectes. Així mateix, se seguirà el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució, d’acord amb les disposicions normatives espanyoles vigents i aplicables en aquesta matèria, amb especial atenció a la normativa de protecció dels consumidors i usuaris.

Dissetena.- Tribunals competents

Ambdues parts es regeixen per les lleis de l’estat espanyol i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de la ciutat de Barcelona.

2. CONDICIONS PARTICULARS

Cal ressenyar els productes i/o serveis de regalunic.com oferts als usuaris contenen Condicions Particulars de contractació, atenent a les seves particulars característiques, en tractar-se d’un producte exclusiu i completament personalitzat, que complementen els Termes i Condicions, la qual cosa implicarà que l’usuari les hagi llegit i acceptat prèviament.

2.1. Pagament

– Un cop el client doni el vistiplau al disseny i al pressupost del projecte, és indispensable per a que se n’iniciï l’elaboració, que el client realitzi per avançat el pagament de la totalitat del seu import mitjançant transferència bancària al número de compte indicat en el pressupost emès per regalunic.com, en un termini de temps concret acordat per les dues parts, per tal de no interferir en la data establerta d’entrega.

– Regalunic iniciarà l’elaboració del projecte a partir del moment en que tingui constància de l’abonament de l’import del projecte per part de l’entitat bancària.

2.2. Canvis i modificacions

– No es faran canvis en el disseny del projecte ni en l’elaboració, ni es retornarà l’import abonat pel client un cop hagi començat la fase d’elaboració del projecte, moment que serà comunicat al client, seguint protocol d’actuació, mitjançant correu electrònic, o en el seu defecte trucada telefònica.

– Només en el cas que el client assumeixi el cost per establir els canvis desitjats del projecte i accepti la modificació i/o retard de la data d’entrega. Regalunic accedirà a modificar, en el cas que es pugui, o reiniciar l’elaboració del projecte.

– No es realitzaran canvis de productes ni devolucions de diners ni tampoc es podrà exercir el dret al desistiment, d’acord a l’excepció estipulada en la normativa vigent que regula el consum pel que fa al subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions fetes per la persona consumidora o clarament personalitzats.

2.3. Dades aportades pel client

– És responsabilitat del client aportar el material de caràcter personal (fotografies, objectes, memòries, anècdotes i tot aquell material que enriqueixi el projecte) a temps per a l’elaboració i que aquest material sigui entenedor i correcte. En cas que tot o part d’aquest material arribi fora de temps, el taller es reserva el dret de retardar l’entrega del producte o bé no afegir-lo en el projecte.

– En el cas que alguna de les dades facilitades pel client per elaborar el projecte fos incorrecte, el taller no es farà càrrec del cost de reparació o substitució del material afectat, ni tampoc garantirà l’entrega del producte en la data acordada.

– El taller es farà càrrec únicament dels desperfectes en la seva producció o defectes del material. No serà responsable dels ocasionats pel seu ús inadequat, accident, vellesa, manipulació, o qualsevol altra acció aliena al taller. En tal cal es podrà valorar oferir un servei de reparació i conservació.